ช่วง COVID มีส่วนลดเพิ่มอีก 5,000.-

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2564 / 2021
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันพุธ - พฤหัสบดี เริ่ม 27 ตุลาคม 2564
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 30 ตุลาคม 2564

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (สองภาษา)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 24 ตุลาคม 2564

เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก YogaAlliance USA.
และกระทรวงศึกษาธิการ

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะและทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

หลักสูตรครูโยคะนานาชาติสองภาษา 200 ชั่วโมง
(ไทย-อังกฤษ) มาตรฐานสากล
รับรองหลักสูตรจากสถาบันโยคะนานาชาติ YogaAlliance USA
และกระทรวงศึกษาธิการ

200 - Hous Course Certification
มีงานรองรับทันทีเมื่อจบหลักสูตร

Intensive Course
- Asana theory and practice - Pranayama and meditaion
- Yoga philosophy - Communication skill
- Anatomy and physiology - Yoga teacher cretificate

- เป็น ครูโยคะ ที่สอนเก่งมั่นใจเข้าใจโยคะอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึกรู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมี
คุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สามารถออกแบบการสอน โยคะ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ได้ด้วยตัวเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสังเกตผู้เรียนสามารถจัดระเบียบท่วงท่า โยคะ ให้กับ
ผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึก
ของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
- สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะมาประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
- มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกมั่นใจในการแนะนำและสอนโยคะ
หน้าชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง

- มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเปิด
โลกทัศน์สร้างวิถี แห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตรู้หลักในการ
บริหารจัดการ ตลาดและดำเนินธุรกิจ การเปิดสตูดิโอโยคะ เทคนิค
การหางานเป็น ครูสอนโยคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศสามารถ
สอนได้ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อย่างภาคภูมิมั่นใจ


บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะBangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com