หลักสูตรครูโยคะ ปี 2565/2022
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 9 ตุลาคม 2565
รุ่นวันจันทร์-อังคาร เริ่ม 19 กันยายน 2565
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2565

----------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (สองภาษา)
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 21 สิงหาคม 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เรียน อังคาร - เสาร์
เริ่ม 5 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
(เรียนทุกวันเสาร์)
เริ่ม 20 สิงหาคม 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(เรียนทุกวันอาทิตย์)
เริ่ม 10 กรกฎาคม 2565
----------------------------

เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก
YogaAlliance USA. และ กระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 17 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพหลักสูตรครูโยคะนานาชาติสองภาษา 200 ชั่วโมง
(ไทย-อังกฤษ) มาตรฐานสากล


รับรองหลักสูตรจากสถาบันโยคะนานาชาติ
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ

200 - Hous Course Certification
มีงานรองรับทันทีเมื่อจบหลักสูตรIntensive Course
- Asana theory and practice - Pranayama and meditaion
- Yoga philosophy - Communication skill
- Anatomy and physiology - Yoga teacher cretificate

- มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
ในการสอนตอบโจทย์ผู้ฝึกในคลาส ที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เป็นครูโยคะที่สอนเก่ง มั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง

ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึกรู้จริง
ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- สามารถออกแบบการสอนโยคะ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะในการสังเกตผู้เรียนสามารถจัดระเบียบท่วงท่าโยคะ

ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพ
การฝึกของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง

- สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้

- มีภาวะผู้นำ
กล้าแสดงออกมั่นใจในการแนะนำและสอนโยคะ
หน้าชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง


- มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิด
การเปิดโลกทัศน์สร้างวิถี แห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตรู้หลัก
ในการบริหารจัดการ ตลาดและดำเนินธุรกิจ การเปิดสตูดิโอโยคะ
เทคนิคการหางานเป็น ครูสอนโยคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
สามารถสอนได้ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อย่างภาคภูมิมั่นใจ


บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ


ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ