หลักสูตรครูโยคะ ปี 2566/2023
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันพุธ - พฤหัสบดี เริ่ม 18 ตุลาคม 2566
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 29 ตุลาคม 2566
--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันจันทร์ เริ่ม 9 ตุลาคม 2566

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(สำหรับผู้มีเวลาจำกัด)

เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567

เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ
หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
เรียนทุกวันอาทิตย์

รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น !!

ราคา 35,000.-

(ราคารวมคู่มือการสอน และ DVD)
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชัวโมง
หลักสูตรถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดีย
ดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต สนองตอบรูปแบบการฝึก
โยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่ง มีคุณภาพสอน
อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

การเรียนภาคทฤษฏ
1) กายวิภาคศาสตร์ – สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ
คุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง Anatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
การสอนมืออาชีพ ที่ได้ทั้งสาระ ความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2) ปรัชญาโยคะอินเดีย กำเนิดโยคะ ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณทราบ
ข้อมูลเชิงลึก ระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตาม
ความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็น
เหตุผล

3) อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะ โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
ทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตที่สมดุล เรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ
เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี

4) ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา

5) เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว
เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1) เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลัก
อย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ ,หฐโยคะ
,กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยินโยคะ

2) การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์
5 รูแบบ

3) การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก

4) การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ

5) ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย

6) เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- การนำเสนออย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า

7) เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สำหรับท่าโยคะในฝัน

8) การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ

9) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10) การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ

11) การฝึกสอนจริงภาคสนาม

12) การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก

13) การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ

14) การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ

15) เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ

16) การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานใน
สตูดิโอโยคะ


คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 100 ชม.
จาก โรงเรียนบางกอกโยคะ
** ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ และบุคลิกภาพ
** คุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี
เป็นภาพลักษ์แห่งครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ

** เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ
** สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึก
มีคุณภาพกาย จิต และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

** สามารถออกแบบการสอนโยคะ
** ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
** มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน
** สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียน
ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
** สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
** มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำ
หรือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
** มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ
** ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียน ด้วยลีลาที่สง่างาม
น้ำเสียงอันทรงพลัง
** มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
** ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์
สร้างวิถีแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต
** รู้หลักในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินธุรกิจการเปิด
สตูดิโอโยคะและเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ
** รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ
และยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ภาคภูมิมั่นใจสนใจสอบถามรายละเอียด
โรงเรียนบางกอกโยคะ
โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998
 
รับจำนวนจำกัด เพียง 12 ท่าน เท่านั้น !!!


ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ