ช่วง COVID มีส่วนลดเพิ่มอีก 5,000.-

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2565 / 2022
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เวลา 09.00 - 16.00 น.
เริ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 26 มีนาคม 2565 (40 วัน)

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันจันทร์-อังคาร เริ่ม 7 มีนาคม 2565
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 23 เมษายน 2565
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 12 มิถุนายน 2565

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (สองภาษา)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันจันทร์ เริ่ม 25 เมษายน 2565
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 21 สิงหาคม 2565


มาเป็นครูโยคะยุค New normal กันเถอะ
หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
พร้อมใบประกาศสากลฯ YogaAliance และกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างพรั่งพร้อมครบสมบูรณ์ แบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้คุณเป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพจบแล้วสอนได้จริงอย่างมีคุณภาพ
ในระยะเวลารวดเร็วแต่ครบเนื้อหาสำหรับผู้มีเวลาจำกัด

ครูผู้สอนในหลักสูตร

เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์ (ครูเอก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกโยคะ

ศึกษาศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท  ตามปรัชญาอินเดีย
และหลักสูตรครูสอนโยคะ

จากสถาบัน Dayananda Yoga Institute เมืองฤาษีเกศ
และมุมไบ ประเทศอินเดีย

- จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ  
Advance  International Yoga Teacher Training  ATTC 
(RYS  500  ช.ม) International Yoga Teacher Training (TTC)
สถาบัน Sivananda Yoga Vedanta Centre
(ประเทศแคนนาดา) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ 
The Yoga Alliance  Certification (RYT200  RYS500)
- จบหลักสูตรครูสอนโยคะขั้นสูง จาก The Bodhi Center
(E-RYT200)(E-RYT 500)
- หลักสูตรครูสอนโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมครูผู้สอนหลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม ต่อเนื่อง โดยวิชาที่สอนคือปรัชญาโยคะอินเดีย อายุรเวท
โภชนบำบัด เพื่อสุขภาพการหายใจแบบโยคี ปราณายามะ
การทำสมาธิเบื้องต้น การสวดมันตรา โยคะตามตำราดั่งเดิม
ตามศาตร์แห่งปตัญชลีโยคะสูตร การศึกษามรรคแปด
แขนงดั้งเดิมของโยคะ และภัควัตคีตา การฝึกฝน
ท่าอาสนะแนวศิวะนันทะโยคะ, กุณฑาลิณี และหยินโยคะ

เพชรารัตน์ เจริญมิตร (ครูหญิง)
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนบางกอกโยคะ

- จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมง จาก Vidya Gurukul
Nasik India
- ฝึกโยคะ Iyengar ที่เมือง Rishikesh India
(ปี 2007 - 2015)

- เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จให้
กับหน่วยงาน ต่าง ๆ

ธงไชย  สังข์ดิษฐ์  (ครูเบิร์ด)  
- เป็นครูสอนโยคะในสตูดิโอชั้นนำทั่วเมืองไทย
- สอนหลักสูตรครูโยคะให้กับโรงเรียนบางกอกโยคะ
- จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมง
จาก โรงเรียนบางกอกโยคะ
- จบหลักสูตรครูสอนโยคะขั้นสูง
จาก โรงเรียนบางกอกโยคะ
- จบหลักสูตร Iyengar Yoga Intermediate at Swami
Dayananda Ashram, Rishikesh, India
- Workshop with Kru Nue Chomchean [ 2010 ]
- Workshop with George Anthony [ 2010]
- Workshop with Mathew Sweeney [ Thailand 2012]
- Workshop with Armachit [ Thailand 2012]

ทัศนวรรณ (ครูทัศ)

- ปริญญาโท MSA จาก Notredame University ประเทศออสเตรเลีย
- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก สถาบันโยคะวิชาการ

- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE
- จบหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING (RYS500)
จาก SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE

- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก ASTANGA VINYASA MISOR ประเทศอินเดีย


ประวัติการสอนโยคะโรงเรียนบางกอโยคะ
- สอนหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200 HR
- สอนหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING 300 HR

สุขุม สุขสมประสงค์ (ครูสุขุม) 

- หลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม. สถาบันบางกอกโยคะ
- หลักสูตรโยคะขั้นสูง (Advance) สถาบันบางกอกโยคะ
- หลักสูตรโยคะขั้นสูง (Advance) 50 ช.ม. โยคะสุตรา

ประวัติการสอนโยคะ
- ครูสอนผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ แนวหฐโยคะ แอสตังก้าวินยาสะ
- ครูผู้สอนหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200 HR.
จากโรงเรียนบางกอกโยคะ

- ครูผู้สอนหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING 300 HR จากโรงเรียนบางกอกโยคะ
- ได้รับความนิยมจากสถาบันโยคะชื่อดังมากมายในเมืองไทย ในการจัด YOGA WORKSHOP สไตส์ BLACK BLAND
ทพ.สมดุล หมั่นเพียรการ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
- วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ประวัติการสอนโยคะ
จบหลักสูตรครูโยคะสถาบันโยคะวิชาการ เรียนรู้ในศาสตร์แห่งโยคะ
และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนโยคะบำบัดเพื่อสุขภาพเป็นผู้ดีไซน์
หลักสูตรอนาโตมี่สำหรับครูโยคะ เป็นวิทยากรบรรยายศาสตร์โยคะ
เพื่อสุขภาพกายใจ ให้กับสถาบันโยคะชื่อดังทั่วเมืองไทยหลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชัวโมง
หลักสูตรถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดีย
ดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต สนองตอบรูปแบบการฝึก
โยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่ง มีคุณภาพสอน
อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

รายละเอียดและโปรแกรมคุณภาพสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
การเรียนภาคทฤษฏี
1) กายวิภาคศาสตร์ – สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ
คุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง Anatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
การสอนมืออาชีพ ที่ได้ทั้งสาระ ความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2) ปรัชญาโยคะอินเดีย กำเนิดโยคะ ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณทราบ
ข้อมูลเชิงลึก ระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตาม
ความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็น
เหตุผล

3) อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะ โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
ทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตที่สมดุล เรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ
เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี

4) ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา

5) เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว
เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1) เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลัก
อย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ ,หฐโยคะ
,กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยินโยคะ

2) การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์
5 รูแบบ

3) การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก

4) การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ

5) ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย

6) เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- การนำเสนออย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า

7) เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สำหรับท่าโยคะในฝัน

8) การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ

9) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10) การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ

11) การฝึกสอนจริงภาคสนาม

12) การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก

13) การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ

14) การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ

15) เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ

16) การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานใน
สตูดิโอโยคะ
คุณจะได้อะไร......
ในหลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ช.ม
จาก โรงเรียนบางกอกโยคะ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ และบุคลิกภาพ
คุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่ง
ครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ
เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ
สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกาย จิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถออกแบบการสอนโยคะ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน
สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียน ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ
ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียน ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง
มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
รู้หลักในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะ
และเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติ
ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ


สนใจสอบถามรายละเอียด
โรงเรียนบางกอกโยคะ โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

รับจำนวนจำกัด เพียง 12 ท่าน เท่านั้น!!!
Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com