โปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูโยคะมืออาชีพ

หลักการ
และ
เหตุผล


มีผู้คนจำนวนมากที่ฝึกโยคะและมุ่งหวังอยากมีสุขภาพ
กายใจ ที่สมดุลด้วยความตั้งใจ ด้วยความรักและศรัทธา
จนนำไปสู่ความคิดที่จะเปลี่ยนจากผู้ฝึกเป็นครูสอนโยคะ
เพื่อสร้างอาชีพและความสำเร็จในเส้นทางสายครูโยคะ
ต่อไป

ดังนั้น โรงเรียนบางกอกโยคะจึงมีความมุ่งหวังให้
เจตนารมย์ของผู้ที่สนใจเที่จะข้าสู่เส้นทางสายครูโยคะ
เป็นไปอย่าง ประสบความสำเร็จดังความมุ่งหวัง โดยได้
จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูโยคะมือ
อาชีพขึ้น

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความรู้ปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องโยคะ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนตัดสินใจที่จะก้าวสู่
การเรียนในหลักสูตรอย่างมั่นใจ
3) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และพบกับทีมครูโยคะของบางกอกโยคะเพื่อเรียนรู้
อาสนะโยคะให้เกิดทักษะสร้างความเข้าใจมั่นใจสู่
ความเป็นมืออาชีพต่อไป
รอบการเรียน วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สถานที่
โรงเรียนบางกอกโยคะ (ห้องโยคี 1)กำหนดการ

08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือการเรียน
09.00 น. กล่าวต้อนรับ/แนะนำโรงเรียนบางกอกโยคะ
09.30 น. ปรัชญาโยคะอินเดีย (ครูเอก)
  สุริยะนมัสการตามตำราดั่งเดิมและการฝีกปฏิบัติ (ครูเอก)
10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 น. ปราณายามะ/การล้างพิษของโยคี/เทคนิคท่าอาสนะ
  (มาสเตอร์โมหิต)
12.00 น. พักรับประทานหารกลางวัน
13.00 น. เจาะลึกท่าอาสนะอย่างถูกต้องได้พลังสร้างสมดุล
  (ครูเบิร์ด/ครูทัศ)
14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 น. เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสอนโยคะ (ครูแอ๊ป/ครูแคลร์)
15.15 น. คุณสมบัติครูโยคะและการก้าวสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
  (ครูเอก)
15.45 น. โปรแกรมความสำเร็จเพื่อการเป็นครูโยคะมืออาชีพที่
  บางกอกโยคะ (ครูหญิง)
16.30 น.

จบกิจกรรมสิ่งที่ผู้ร่วมงานได้รับ

คู่มือตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูโยคะมืออาชีพ
ราคากิจกรรม** 990 บาท **
(ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง )

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com