ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2016

อรัญญา
(ครููอร)
อรัญรัตน์
(ครููแก้ว)
เฉลิมขวัญ
(ครูขวัญ)
จินณีย์
(ครูจิณ)
กุณชลี
(ครูกุณ)
กัลยา
(ครูเอ)
ละมัย
(ครูมัย)
มีปภัค
(ครูเกด)
มณพิรา
(ครูมล)
นภาภรณ์
(ครูตุ๊ก)
นิตยา
(ครูหมี)
นุชนาฏ
(ครูนุช)
นัสฌาภัทร์
(ครูแคท)
ปัทมา
(ครูก้อย)
พรทิพย์
(ครูเจี๊ยบ)
สิริรัตน์
(ครูนก)
ตักษณวรรณ
(ครูข้าวโอ๊ต)
เบญจา
(ครูจ๊ะ)

เพ็ญสุรัศมิ์
(ครูเจนนี่)
กันติชา
(ครูเยาว์)
เยาวลักษณ์
(ครูตั๊ก)
เสาวนีย์
(ครูเอ)
กมล
(ครูเบียร์)
กันยทิตย์
(ครูโอ๋)
กัลยา
(ครูแก้ว)
กุลภาภร
(ครูโอ๋)
ณัฏฐริกา
(ครูรุ่ง)
พีระพล
(ครูคริส)
สุพิชชา
(ครูมะปราง)
นภัสสร
(ครูกา)
ศิริลักษณ์
(ครูหญิง)
อัญชลี
(ครูตุ๊กติ๊ก)
สินพัฒน์
(ครูก้า)
ดวงตา
(ครูจิว)
วิลาวรรณ
(ครูหน่อง)
สุธัญญา
(ครูมะเหมี่ยว)
ภิณญารัตน์
(ครูจี๊ด)
สกุลรัตน์
(ครูเอ)
ธนตพร
(ครูแจ็คกี้)
วนิดา
(ครูอี๊ด)
สุมนา
(ครูซุป)
ธัญญ์นิศา
(ครูน้ำผึ้ง)
อุไรวรรณ
(ครูมุ่ย)
วิราวรรณ
(ครูวีวี่)
สุทธิพร
(ครูอิงอิง)
สุนันทา
(ครูขวัญ)
ณัฐฐามณี
(ครูอี๊ด)
พิรยา
(ครูเล็ก)
ราตรีรัตน์
(ครูเอ๋)
ธราพัชร์
(ครูโซอี้)
วรรณา
(ครูนา)
ฐยาณิการย์
(ครูปุ้ม)
ฐิติพล
(ครูเดียร์)
 
วีรวรรณ
(ครูเล็ก)
        พิมพ์ณฏา
(ครูจ๋อม)
      นพลัยย์
(ครูนก)
นิจนารถ
(ครูหมู)
ณฐมนต์
(ครูยุ้ย)
พัชรพรรณ
(ครูแจง)
ชัญญานุช
(ครูหมิง)
อัญชนา
(ครูแอน)
กองเกื้อ
(ครูแมว)
มาวุธ
(ครูวุธ)
ปิยโชติ
(ครูหนุ่ม)
ภัทรภร
(ครูษา)
โชติกา
(ครูจิ๊บ)
ชุตินธร
(ครูกุ๋งกิ๋ง)
ขวัญพัฒน์
(ครูมด)
พรรณวดี
(ครูกิฟท์)
วริษา
(ครูเชอรี่)
สายทอง
(ครูหนู)
เสาวลักษณ์
(ครูลักษณ์)
เสาวลักษณ์
(ครูแตงกวา)
สุภาพร
(ครูปุ๊)
วราลักษณ์
(ครูเทา)
ภิญญดา
(ครูกุ้ง)
ุจีรนันท์
(ครูวิ)
ุเบญจมาภรณ์
( ครูเบนซ์ )
กนกพร
(ครู ฝน)
จริยา
(ครูอ้อย)
กรกันยา พิมพ์สุจี
บุณยนุช
(ครูเล็ก)
ณัชชา
(ครูณัช)
เนตรนภา
(ครูนุ้ย)
แววมยุรี
(ครูอ้อม)
สุพัตรา
(ครูพัตร)
สุณิฏฐา
(ครูหยก)
สุชาดา
(ครูปู)
ศิริรัตน ธัญวรรณ ทัศนันท์ อัจฉรา
(ครูติ๋ม)
จันทิพา
(จูน)
ยุภาวดี
(ครูยุ)
พรทิพย์
(ครูแอ้ม)
ศิริมาส
(ครูปุ๋ม)
พชรภรณ์
(ครูแป้ง)
ศุภรัตน์
(ครูกวาง)
สุวรรณรัตน์
(ครูนิว)
กายติการ์
(ครูอ้อม)
สร้อยรัก
(ครูสร้อย)
กรองทอง
(ครูกรอง)
ฐานิตา
(ครูเก๋)
ครูเบลล์ นัทธ์กรณ์
(ครูกร)
กรรณมณี
(ครูกวาง)
สุชีลา
(ครูบัว)
ปิยธิดา
(ครูตาล
)
ศิริวรรณ
(ครูแอร์)
สุกัญญา
(ครูปุ๊ก)
วาสนา
(ครูแม๊ะ)
สออง
(ครูออง)
ครูแอ๋ม บุญยง
(ครูเบนซ์
)
สมถวิล
( ครูขิง)
วาสนา
(ครูเอ)
จุไรรัตน์
(ครูแอ๋ว)
ธนากร
( ครูเจ)
สุภัสสรา
(ครูปุ้ย)
จันทร์เพ็ญ
( ครูโบว์)
กาญจนา
(ครูเอ้)
กนิษฐา
(ครูเปิ้ล)
สกาวรัตน์
(ครูแอน)
วลัยภรณ์
(ครูติ๋ว)
จิตศิริ
(ครูเจนนี่)
กัญญรัก
(ครูหญิง)
นันทกาญจน์
(ครูปุ้ย)
กฤษติยา
(ครูกุ๊ก)
ขวัญชนก
(ครูบัว)
รุ่งนภา
(ครูรุ่ง)
สุรางค์รัตน์
(ครูมะปราง)
พิมพา
(ครูดาว)
อรณิชชา
(ครูรัตตี้)
ภัทรนิษฐ์
(ครูส้มโอ)
กุสุมา
(ครูเอ้)
จันดอน
(ครูแก้ว)
ถนอมพร
(ครูนิด)
รุ่งทิพย์
(ครูบิว)
ศศิธร
(ครูต่อ)
ศุภิสรา
(ครูกิ่ง)

ลลิตา
(ครูออย)

โชติมน
(ครูเนส)
จินตนา
(ครูเอ๋)
กิติยวดี
(ครูตุ๋ม)
ประทานพร
(ครูแทน)
นริศรา
(ครูหนิง)
สุภาภรณ์
(ครูแอน)
บุณณดา
(ครูตา)
ภัควรินทร์
(ครูปู)
เบ็ญจมาส
(ครูลาล่า)
เรวดี
(ครูน้อย)
บัวผัน
(ครูบัว)
สุวรรณา
(ครูลี่)
รสสุคนธ์
(ครูโรซี่)
ปิยาภรณ์
(ครูกวาง)
วรรณวิมล
(ครูนุ่น)
เกศริน
(ครูเกด)
ธัญรัตน์
(ครูหนู)
วารุณี
(ครูตั้ม)
เกวลิน
(ครูเกียง)
เนาวรัตน์
(ครูเปิ้ล)
อาริสา
(ครูนุ่น)
อัจฉรา
(ครูเก๋)
กีรติ
(ครูเอิน)
แสงอรุณ
(ครูดาว)
สุริรา
(ครูเล็ก)
พิมพ์ปาวีณ
(ครูนก)
พัชร์สิตา
(ครูแอนนา)
วิภาพร
(ครูภา)
อุมา
(ครูกบ)
ฐพัชร์
(ครูชล)
อภิชา
(ครูโอ๊ต)
สาวมุทิตา
(ครูมุก)
อังกูร
(ครูเจี๊ยบ)
กานดา
(ครูกาน)
ฐาปนีย์
(ครูมีโอ)
อัญชนา
(ครูไบร์ทตี้)
ธิดาเพ็ญ
(ครูเข็ม)
สิริมา
(ครูนก)
รัชตา
(ครูไอซ์)
เบญญาภา
(ครูก้อย)
จตุพร
(ครูหมู)
ศุภรินทร์
ภัชฐิดาภา
(ครูน้ำหอม)
อริสา
(ครูอ้อย)
สยาม
(ครูสยาม)
พิไลพรรณ จริยา
(ครูบุ้ง)
วรัชชญา
(ครูหนุ่ย)
Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com