รับใบประกาศนียบัตรครูโยคะขั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วง COVID มีส่วนลดเพิ่มอีก 5,000.-
จองก่อน 31 มีนาคม 2564

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2565 / 2022
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เวลา 09.00 - 16.00 น.
เริ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 26 มีนาคม 2565 (40 วัน)

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันจันทร์-อังคาร เริ่ม 7 มีนาคม 2565
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 23 เมษายน 2565
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 12 มิถุนายน 2565

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (สองภาษา)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่นวันจันทร์ เริ่ม 25 เมษายน 2565
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 21 สิงหาคม 2565ในปัจจุบันศาสตร์แห่ง โยคะ ตอบโจทย์การมีสุขภาพ กายใจที่สมดุล
แบบองค์รวม จนทำให้ผู้ฝึก โยคะ ผันตัวมาเป็นครูโยคะกันเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อให้ครูโยคะในเมืองไทย ได้มีการต่อยอดความรู้สู่ความเป็น
มืออาชีพ ยิ่งขึ้น โรงเรียนบางกอกโยคะ จึงได้จัดทำหลักสูตร "Advance
Yoga Tacher Training 300 Hour"
  ขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนในหลักสูตร
ภาคทฤษฏี ปรัชญาโยคะอินเดีย
กายวิภาค - สรีระวิทยาสำหรับครูโยคะขั้นสูง
การเตรียมร่างกาย (รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม)

ภาคปฏิบัติ 1.ปราณายามะขั้นสูง  2.มหาพันธะ  3.การฝึกกิริยาขั้นสูง
4.การฝึกอาสนะขั้นสูง 5.ทักษะการสอน
การวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันการบาดเจ็บ
วินยาสะขั้นพื้นฐาน  จนถึงวินยาสะขั้นสูง
เทคนิคท่าขั้นสูง Post By Post เพื่อนำไปสู่การร้อยเรียงท่าเป็นซีรียส์
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อ
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลังล่าง ในท่าก้ม (Forword Bland)
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นระบบประสาทในท่าโค้งหลัง
รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ และซี่โครง(Black Bland)
เทคนิคป้องกันการบาดเจ็บ
การร้อยเรียงท่า  การจัดทำซีรียส์การสอน และการสร้างไอเดียร์การจัดเวิร์คช๊อป

ประเมินผล มีการสอบในทุกภาคที่เรียนกับครูแต่ละท่าน
รวมถึงการสอบปลายภาคเรียนก่อนรับประกาศนียบัตร

กำหนดการ
สอนของครู
การสอนโดยทบทวนความเข้าใจ ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานอาสนะ
จนถึงการทำท่าขั้นสูง
เทคนิคการวอร์ม
ท่าอาสนะแบบ Post By Post
วินยาสะ
ซีรียส์ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและไอเดียร์แก่ผู้ฝึก
รวมถึงประเมินความเข้าใจในซีรียส์สำหรับผู้ฝึก

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้แบบองค์รวมและแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โยคะอย่างถูกต้องและลึกซึ้งได้ความเข้าใจที่ถูกต้องในท่าอาสนะและ
การฝึกปฏิบัติทันทรงประสิทธิภาพ ที่วัดผลเป็นรูปธรรมได้ ส่งเสริมให้
ผู้ฝึกเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติ  ทำกิจกรรมโยคะ และสร้าง
เวิร์คช๊อปได้

เรียนกับ 6 กูรูชื่อดังในเมืองไทย
ผู้มากประสบการณ์ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ

บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะBangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com