อ.เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์
ผู้อำนวยการโรเรียนบางกอกโยคะ


ประวัติการสอนโยคะ
* เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์-ศิลป์แห่ง โยคะ มากว่า 30 ปี พร้อมเป็น
ครูสอนโยคะ มากว่า 10 ปี ศึกษาศาสตร์แห่ง โยคะ ตามปรัชญาอินเดีย
และอายุรเวทจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศอินเดีย ศึกษาศาสตร์
การสอน โยคะ สไตล์ไอเยนคาร์ จากสถาบัน Dayananda Yoga Institute
เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย
* จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ International Yoga Teacher
Training 200 - hour(TTC-200)
* จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ Advanced teacher training
course (Rys - 500) จากสถาบันSivanandaYogaVedantaCentre
(ประเทศแคนนาดา)โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ
The Yoga Alliance Certification
* เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัด วิทยากรฝึกอบรมสุขภาพ
* ผู้นำทัวร์สุขภาพ จัดโปรแกรมสุขภาพ/ โปรแกรมล้างพิษ / โปรแกรม
การออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล อาหารเพื่อสุขภาพ
* จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อสุขภาพและสร้างพลังทีม ได้ถูกรับเชิญไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หน่วยราชการ บริษัทห้างร้านต่างๆ
ในการเป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ
* จบหลักสูตร Yoga Teacher Training 200-hour จากสถาบัน
The Bodhi Yoga Center Rishikesh India

ผลงานที่ผ่านมา
* เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมชาติบำบัดกับการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม
แนวอายุรเวทไทย-อินเดียโดยได้รับการรับเชิญ จากบริษัท ห้างร้านต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
* ออกแบบโปรแกรมโยคะ รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นท่าชุดเฉพาะที่ใช้ได้ผลจริง
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
* จัดตั้งโครงการครูโยคะมืออาชีพ และสอนบุคลากรผู้รักษ์สุขภาพให้เป็น
ครูโยคะ
* จัดทำ DVD โยคะ 28 ท่า เพื่อการฟิต & เฟิร์ม โดยรายได้ช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ
* จัดทำ VCD สื่อสุขภาพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ. นครราชสีมา
โดยรายได้ นำเข้ากองทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ยากไร้


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com