อ.เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์
(ครูเอก)ประวัติการสอนโยคะ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์-ศิลป์แห่ง โยคะ มากว่า 30 ปี พร้อมเป็นครูสอนโยคะ
มากว่า 10 ปี ศึกษาศาสตร์แห่ง โยคะ ตามปรัชญาอินเดีย และอายุรเวทจากสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงในประเทศอินเดีย ศึกษาศาสตร์ การสอน โยคะ สไตล์ไอเยนคาร์ จากสถาบัน
Dayananda Yoga Institute เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย
- จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ International Yoga Teacher Training
200 - hour (TTC-200)
- จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ Advanced teacher training course
(Rys - 500) จากสถาบัน Sivananda Yoga Vedanta Centre (ประเทศแคนนาดา)
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ The Yoga Alliance Certification
- ผู้นำทัวร์สุขภาพ จัดโปรแกรมสุขภาพ/ โปรแกรมล้างพิษ / โปรแกรม การออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมแต่ละบุคคล อาหารเพื่อสุขภาพ
- จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อสุขภาพและสร้างพลังทีม ได้ถูกรับเชิญไปยังสถานที่ต่าง ๆ
เช่น โรงพยาบาล โรงแรม หน่วยราชการ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย
และปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ
- จบหลักสูตร Yoga Teacher Training 200-hour จากสถาบัน The Bodhi Yoga
Center, Rishikesh India
- จบหลักสูตรครูโยคะ 500 ชั่วโมง (E-RYT 500) จากสถาบัน The Bodhi Yoga and
Meditation Center, Rishikesh India.

ผลงานที่ผ่านมา
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมชาติบำบัดกับการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม
แนวอายุรเวทไทย-อินเดีย โดยได้รับการรับเชิญ จากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ออกแบบโปรแกรมโยคะ รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นท่าชุดเฉพาะที่ใช้ได้ผลจริง และมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ

- จัดตั้งโครงการครูโยคะมืออาชีพ และสอนบุคลากรผู้รักษ์สุขภาพให้เป็นครูโยคะ
- จัดทำ DVD โยคะ 28 ท่า เพื่อการฟิต & เฟิร์ม โดยรายได้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
วัดพระบาทน้ำพุ

- จัดทำ VCD สื่อสุขภาพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ. นครราชสีมา โดยรายได้นำเข้า
กองทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ยากไร้
 ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ