หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง จ.กรุงเทพฯ

หลักสูตรครูโยคะคอร์สต่อเนื่อง กทม. เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตร 100 ช.ม เรียน 15 วันโดยแบ่งเป็น 2 ภาค

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง กทม.
แบ่งเป็น 2 ช่วง

วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2563
วันที่ 5 - 16 กันยายน 2563

ราคา 35,000.-
(ราคารวมคู่มือการสอน และ DVD)
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ

ครูผู้สอนในหลักสูตร

เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์ (ครูเอก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกโยคะ

ศึกษาศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท  ตามปรัชญาอินเดีย
และหลักสูตรครูสอนโยคะ

จากสถาบัน Dayananda Yoga Institute เมืองฤาษีเกศ
และมุมไบ ประเทศอินเดีย

จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ  
Advance  International Yoga Teacher Training  ATTC 
(RYS  500  ช.ม) International Yoga Teacher Training (TTC)
สถาบัน Sivananda Yoga Vedanta Centre
(ประเทศแคนนาดา) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ 
The Yoga Alliance  Certification (RYT200  RYS500)
หลักสูตรครูสอนโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมครูผู้สอนหลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม ต่อเนื่อง โดยวิชาที่สอนคือปรัชญาโยคะอินเดีย อายุรเวท
โภชนบำบัด เพื่อสุขภาพการหายใจแบบโยคี ปราณายามะ
การทำสมาธิเบื้องต้น การสวดมันตรา โยคะตามตำราดั่งเดิม
ตามศาตร์แห่งปตัญชลีโยคะสูตร การศึกษามรรคแปด
แขนงดั้งเดิมของโยคะ และภัควัตคีตา การฝึกฝน
ท่าอาสนะแนวศิวะนันทะโยคะ, กุณฑาลิณี และหยินโยคะ

เพชรารัตน์ เจริญมิตร (ครูหญิง)
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนบางกอกโยคะ

จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมง จาก Vidya Gurukul
Nasik India
ฝึกโยคะ Iyengar ที่เมือง Rishikesh India
(ปี 2007 - 2015)

เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จให้
กับหน่วยงาน ต่าง ๆ

ธงไชย  สังข์ดิษฐ์  (ครูเบิร์ด)  

Bachelor of Business Computer  Valaya Alongkorn Rajabhat University.

Yoga Training Experience

  • Practice Yoga for 2 years at Sivaree Yoga.
  • Certificated 200 Hour Yoga Teacher Training  from Bangkokyoga.
  •  50 Hour Advanced Yoga Training from Bangkokyoga.
  • Iyengar Yoga Intermediate at Swami Dayananda Ashram, Rishikesh, India [ 2011]
  • Workshop with Kru Nue Chomchean [ 2010 ]
  • Workshop with George Anthony [ 2010]
  • Workshop with Mathew Sweeney [ Thailand 2012]
  • Workshop with Armachit [2012]
  • Now training with Kru Lek  [ Enlighten Yoga ]

ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ

ประวัติการศึกษา
1. ทันตแแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2541
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2544
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตรครูโยคะระยะสั้น สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน พ.ศ. 2552
4.Continuing Education : Advanced Yoga Anatomy with David Keil , 50 hours continual education credit for Centered Yoga - Yoga Alliance, 2011

ประวัติการทำงาน
1.ทันตแพทย์สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ รพ.กรุงเทพพัทยา
และ รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
2. อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชา Endodontics
3. กรรมการวิชาการ สถาบันโยคะวิชาการมูลนิธิหมอชาวบ้าน 4.อาจารย์พิเศษ วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น
ของเทคนิค โยคะ วิชาโทโยคะ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
5.วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ “อัลบั้มชีวิตด้วย
ภาพเคลื่อนไหว” พ.ศ. 2553 จัดโดยเครือข่ายชีวิตสิกขา
6.วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการแปลงโฉมครูโยคะ
Yoga Teacher Makeover by Head Hand Heart” พ.ศ. 2554
จัดโดยสถาบันโยคะวิชาการ
7. วิทยากร โยคะเพื่อสุขภาวะองค์รวม งานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552-2554
8.วิทยากร วิชากายวิภาคพื้นฐานสำหรับอาสนะ
หลักสูตรอบรมครูโยคะระยะสั้น และระยะยาว
โดยสถาบันโยคะ วิชาการ พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน
9. วิทยากร เผยแพร่ความรู้กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของเทคนิคโยคะ แก่สถาบันโยคะต่างๆ วิทยากร เสวนา
เรื่อง Good Health For Good Work เนื่องในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง
พ.ศ. 2554
10. ผู้ดำเนินรายการ ช่วง สุขภาพกาย สุขภาพใจ : Yoga
Healthy Tips รายการ Wisdom ออกอากาศทางช่อง TGN
โดยมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต วัดพระราม ๙
กาญจนาภิเษก พ.ศ.2554หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 100 ชัวโมง
หลักสูตรถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดีย
ดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต สนองตอบรูปแบบการฝึก
โยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่ง มีคุณภาพสอน
อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

รายละเอียดและโปรแกรมคุณภาพสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
การเรียนภาคทฤษฏี
1) กายวิภาคศาสตร์ – สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ
คุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง Anatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
การสอนมืออาชีพ ที่ได้ทั้งสาระ ความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2) ปรัชญาโยคะอินเดีย กำเนิดโยคะ ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณทราบ
ข้อมูลเชิงลึก ระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตาม
ความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็น
เหตุผล

3) อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะ โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
ทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตที่สมดุล เรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ
เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี

4) ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา

5) เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว
เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1) เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลัก
อย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ ,หฐโยคะ
,กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยินโยคะ

2) การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์
5 รูแบบ

3) การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก

4) การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ

5) ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย

6) เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- การนำเสนออย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า

7) เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สำหรับท่าโยคะในฝัน

8) การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ

9) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10) การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ

11) การฝึกสอนจริงภาคสนาม

12) การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก

13) การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ

14) การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ

15) เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ

16) การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานใน
สตูดิโอโยคะ

คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม จากโรงเรียน
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ และบุคลิกภาพ
คุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่ง
ครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ
เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ
สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกาย จิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถออกแบบการสอนโยคะ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน
สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียน ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ
ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียน ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง
มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
รู้หลักในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะ
และเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติ
ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ


สนใจสอบถามรายละเอียด
โรงเรียนบางกอกโยคะ โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998

รับจำนวนจำกัด เพียง 12 ท่าน เท่านั้น!!!


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com